1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

 Дневен ред за заседанието на 25 октомври 2018г.

П  О  К  А  Н  А

         На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет Горна Оряховица на заседание, което ще се проведе на 25 ОКТОМВРИ 2018 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в заседателната зала на Общинския съвет II етаж при следния

П Р О Е К Т   З А    Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

Точка Относно Допълнителен файл
1.

Информация за състоянието на общинската пътна мрежа и подготовката за есенно- зимния сезон в Община Горна Оряховица за 2018 - 2019 год.

Допълнителен файл
2.

Информация за актуализираното разпределение на бюджета на Община Горна Оряховица към 30.09.2018 година, съгласно чл.125, ал.4 от Закона за Публичните финанси.

3.

Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Горна Оряховица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на второ четене.

4.

Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл.9 от ЗМДТ.

5.

Питания и отговор на питания

Допълнителен файл
6.

Създаване на общинско социално предприятие „Спомагателни дейности в Община Горна Оряховица по Проект „Спомагателни дейности в Община Горна Оряховица“, BG05M9OP001-2.010-0244-C01, който се финансира от Европейския социален фонд и Република България чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 г., процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“.

Допълнителен файл
7.

Даване на съгласие за издаване на запис на заповед във връзка с изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010-0244-C01 „Спомагателни дейности в Община Горна Оряховица“

Допълнителен файл
8.

Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Горна Оряховица.

Допълнителен файл
9.

Отдаване под наем на имоти , частна общинска собственост , в землището на с. Поликраище, за срок от 3 /три/ стопански години , както следва:

-        поземлен имот с идентификатор 57217.147.12

-        поземлен имот с идентификатор 57217.172.25

-        поземлен имот с идентификатор 57217.39.12

Допълнителен файл
10.

Отдаване под наем на недвижим имот - публична общинска собственост, а именно помещение - кабинет № 104, с площ 16,82 кв.м. и идеални части от общите части с площ от 8,24 кв.м., находящ се в сградата на Стоматологична поликлиника в УПИ IV, кв. 232 по плана на ЦГЧ,  гр. Горна Оряховица, съгласно АОС №159/06.10.1997г., за срок от 3 /три/ години.

Допълнителен файл
11.

Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост: поземлен имот с идентификатор 57217.311.9 - нива , местност „Градинито“ по плана на с. Поликраище, община Горна Оряховица, IV, категория с площ от 7347,00 кв.м. или 7,347 дка, съгласно АОС №5206/04.10.2018 г. за срок от 3 /три/ стопански години.

Допълнителен файл
12.

Отдаване на помещение за безвъзмездно управление .

Допълнителен файл
13.

Предоставяне на полски пътища, попадащи в масивите за ползване за стопанската 2018/2019г.

Допълнителен файл
14.

Одобряване на проект Подробен устройствен план – План за регулация,  План за застрояване, Парцеларен план на трасе за електроснабдяване и Парцеларен план на трасе за водоснабдяване за жилищни нужди, с цел промяна предназначението на ПИ 71.829; ПИ 71.830; ПИ.71.831 и ПИ 71.832 по плана на новообразуваните имоти, местност ”Ловна хижа” в землището на гр. Горна Оряховица.

15.

Определяне състав на комисия за проверка на декларациите на служителите в кметствата в Община Горна Оряховица по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

16.

Молба от Фондация „АЛФА БЪЛГАРИЯ“, представлявана от управителя Петър Христов Благинов за освобождаване изцяло от заплащане на таксата за битови отпадъци.

17.

Предложение относно избиране на общински съветници в комисията по търгове и конкурсите по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за месец ноември 2018 г.

Допълнителен файл 
 
     
     
     
     

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ

Председател на

Общински съвет Горна Оряховица

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Портал за консултации

Европейско финансиране

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица