1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

 Дневен ред за заседанието на 20 декември 2018г.

П  О  К  А  Н  А

         На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет Горна Оряховица на заседание, което ще се проведе на 20 ДЕКЕМВРИ 2018 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в заседателната зала на Общинския съвет II етаж при следния

П Р О Е К Т   З А    Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

Точка Относно Допълнителен файл
1.

Провеждане на местен референдум на основание чл.26, ал.1 от Закона за Прякото участие на гражданите в държавната власт  и местното самоуправление.

Допълнителен файл
2.
Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2019 г. за община Горна Оряховица.
3.

План за работа на Общински съвет - Горна Оряховица за I- то полугодие на 2019 година.

4.

Информация относно финансовото състояние на МБАЛ „Св. Иван Рилски„ за 9 - месечието.

5.

Информация за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни  жилищни сгради в Община Горна Оряховица.

6.

Приемане на Календарен план за публичните прояви в духовната сфера на община Горна Оряховица за 2019 година.

Допълнителен файл
7.

Питания и отговор на питания.

Допълнителен файл
8.

Приемане на решение за изменение  и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Горна Оряховица.

Допълнителен файл
9.

Промени в приходната и разходната част на бюджета и в Поименния списък за капиталови за държавни и местни  дейности и в Сметките за средствата от Европейския съюз.

Допълнителен файл
10.

Даване на съгласие за кандидатстване по Проект „ Красива  България „ за 2019.

Допълнителен файл
11.

Даване на съгласие за кандидатстване по Проект „ Красива България „ за 2019.

Допълнителен файл
12.

Отдаване под наем на 1 кв.м. площ, за поставяне на 1 бр. автомат за продажба на топли напитки , находяща се на тротоар , западната част на стадион „Локомотив“ , попадащ в поземлен имот с идентификатор 16359.514.3203 - Стадион , по  кадастрална карта на гр. Горна Оряховица , съгласно  АПОС № 5349/03.12.2018 г. за срок от 3 /три / години.

Допълнителен файл
13.

Предаване на реконструирани активи от ВиК  „Йовковци“ ООД на Асоциацията на ВиК.

Допълнителен файл
14.

Разрешаване за изготвяне на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПП/ за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Водопровод за питейно – битови нужди  на Петролна база „Поликраище”, намираща се в землището на с. Първомайци, община Горна Оряховица”

15.

Даване на съгласие и одобряване на пазарна оценка за учредяване на право на прокарване на подземна кабелна линия и оптичен кабел през имоти – частна общинска собственост и публична общинска собственост, попадащи в урбанизираната територия на гр. Горна Оряховица.

16.

Обявяване на конкурс за възлагане на управлението на „Диагностично- консултативен център „ ЕООД,  гр. Горна Оряховица.

17.
 Приемане на анализ на потребностите от подкрепа във връзка с изготвянето на областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Горна Оряховица. Допълнителен файл 
18.
 Определяне на начални, междинни и крайни автоспирки по маршрута на междуселищните автобусни линии, имащи спирка в град Горна Оряховица.  Допълнителен файл
19.
 Допълнение към Решение № 840 от Протокол № 49 от 27.09.2018 г.  Допълнителен файл
 20.  Определяне на представител на Община Горна Оряховица за участие и съгласуване на мандата и позицията на представителя на Община Горна Оряховица по дневния ред на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр.Велико Търново.  Допълнителен файл
21.  Предложение относно избиране на общински съветници в комисията по търгове и конкурсите по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за месец януари 2019 г. Допълнителен файл 

 
 
     
     
     
     

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ

Председател на

Общински съвет Горна Оряховица

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Портал за консултации

Европейско финансиране

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица